Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης Συλλόγων -Ομοσπονδιών έως 31/12/2020 και άλλες διατάξεις σχετικές με την πανδημία

Σας ενημερώνουμε ότι, δημοσιεύτηκε στο Εθνικό τυπογραφείο ο νέος νόμος 4722/2020 (ΦΕΚ 177Α ) με τον οποίο κυρώθηκαν οι από 10 και 22 Αυγούστου ΠΝΠ και ταυτόχρονα προβλέπονται νέες σημαντικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα:

  • Για τους Συλλόγους - Ομοσπονδίες που διαπιστώνεται δυσχέρεια ή αδυναμία πραγματοποίησης εκλογών με φυσική παρουσία, παρατείνεται  εκ νέου (με το άρθρο 25 του νόμου), η θητεία των διοικητικών οργάνων τους μέχρι τις 31-12-2020.  Τις απαραίτητες διαδικασίες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις για την διενέργεια των αρχαιρεσιών μπορείτε να αναζητήσετε στην με αρ. πρωτ. ΓΑ 8104/10-9-2020 εγκύκλιο μας.
  • Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 70, μέχρι την ίδια ημερομηνία 31-12-2020, τα διοικητικά συμβούλια των Συλλόγων και των Ομοσπονδιών μπορούν να συνεδριάζουν με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρει, εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο, όλες τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες και πληροφορίες (όπως link κωδικός σύνδεσης κλπ.)
  • Με το άρθρο 4, τίθενται οι προϋποθέσεις για την προαιρετική μείωση σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού μισθώματος των επαγγελματικών μισθώσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.  Για την εφαρμογή  του μέτρου αυτού πρέπει σωρευτικά να  υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή και συνεπώς να υποβληθεί αντίστοιχη δήλωση στην ΑΑΔΕ, ενώ το μίσθωμα να καταβάλλεται υποχρεωτικά εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών.

Η εφαρμογή του μέτρου δεν είναι γενική και δεν περιλαμβάνει ευεργετήματα για όλους τους ιδιοκτήτες που θα μειώσουν το ενοίκιο στους ενοικιαστές τους.  Συγκεκριμένα, προβλέπεται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, με τη οποία θα καθοριστούν οι πληγείσες επιχειρήσεις, ενώ με αντίστοιχη απόφαση του Διοικητή της Ανώτατης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα καθοριστούν ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την υποβολή της δήλωσης στην ΑΑΔΕ.

Οι ιδιοκτήτες που θα εμπίπτουν στην ως άνω Υπουργική Απόφαση και θα δεχθούν οικειοθελή μείωση των μισθωμάτων τους, θα έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την μείωση, δηλαδή σταθερό ποσοστό 12% επί του αρχικού μισθώματος, ανεξαρτήτως του ποσοστού μείωσης που θα αποδεχθούν, αρκεί αυτό να μην υπολείπεται του 30% (άρθρο 5).

  • Στην περίπτωση των εργαζομένων που τέθηκαν σε κατ’ οίκο περιορισμό 7 ή 14 ημερών και δεν επελέγη ως λύση η τηλεργασία, το άρθρο 15 του νόμου δίνει στον εργοδότη το δικαίωμα να αναπληρώσει τον χρόνο αυτό, μέσω της πρόσθετης εργασίας του εργαζομένου κατά μια ώρα ανά εργάσιμη ημέρα.  Εννοείται ότι η πρόσθετη ώρα δεν θα έχει καμία επιβάρυνση για τον εργοδότη.
  • Με το άρθρο 16, εισάγεται ειδική άδεια 14 ημερών για τους εργαζόμενους γονείς των οποίων τα παιδιά νοσούν από COVID-19. Ο  εργοδότης καλύπτει τα 2/3 μισθού και εισφορών των εργαζομένων του που απουσιάζουν, ενώ το 1/3 καταβάλλεται από το κράτος.  Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας καθώς και τη διάρκεια αυτής.
  • Με τις διατάξεις του άρθρου 18 επεκτείνεται η χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ» (για τμηματική εκ περιτροπής εργασία των εργαζόμενων) έως τις 31-12-2020 για όλες τις επιχειρήσεις που εντάσσονται σε αυτόν, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
  • Με το άρθρο 19 επεκτείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας και για τον Οκτώβριο για τους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, του αθλητισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών.  Αντίστοιχα δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού γίνονται οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων των συγκεκριμένων κλάδων.  Προβλέπεται και για την περίπτωση αυτή, η έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα εξειδικεύσει τους δικαιούχους και πάλι με βάση τον καθορισμό των σχετικών ΚΑΔ.
  • Στο άρθρο 22 προβλέπονται οι προϋποθέσεις μειωμένης καταβολής του δώρου Χριστουγέννων.  Με βάση τον μηχανισμό αυτό, το εμπόριο θα έχει ελάχιστη μείωση, αφού βασική προϋπόθεση για την μείωση είναι η μη κάλυψη του συνολικού χρονικού διαστήματος Μαΐου – Δεκεμβρίου.
  • Με το άρθρο 23 παρατείνεται έως 31-12-2020 η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, να τους απασχολούν υπερωριακά, χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κατηγορία: